Hur vet jag om det finns berg under mitt hus?

Det finns berg överallt. Hur långt det måste borras för att nå berget varierar dock

Varför borras ibland fler än ett hål?

Är energibehovet stort räcker det ibland inte med ett borrhål. Då måste fler borras för att kunna uppnå önskad effekt.

Vad är borrkax?

Borrkax är grus, sand, jord och vatten som kommer upp ur borrhålet i samband med borrningen (jmfr. med sågspån vid sågning).

Kommer borrningen att förstöra gräsmattan?

Borriggen behöver en två meter bred väg för att komma in och ca 4 kvadratmeter för att kunna borra. Vid borrningen försöker vi skydda tomten och huset så mycket det går, men en del avtryck är ofrånkomliga.

Går det att installera bergvärme på vintern?

Ja, det går bra året om. Att borra på vintern är mest skonsamt för din gräsmatta.

Vad är foderrör och varför använder man dem?

Foderrör är till för att skydda borrhålet mot att jordlagren rasar in. Dessutom hindras ytvatten från att tränga ner och förorena grundvattnet. Rören tillverkas vanligen av stål (plaströr förekommer) i längder om 3 m resp. 6 m. I samband med foderrörsborrning/neddrivning till fast berg, svetsas rörelementen samman så att en helt sammanhängande och tät vertikal rörledning bildas.

Vad menas med kollektorslang och kollektorvätska?

Kollektorn är en sluten slangslinga som förbinder värmepumpaggregatet med borrhålet och vanligen löper ända ner till borrhålsbotten. Slangen är tillverkad av polyetenplast och är 40 mm i diameter. Slangen får inte vikas när den sänks ner i brunnen, utan man svetsar på en U-böj som gör att kollektorvätskan kan cirkulera utan hinder i slangen. Till U-böjen hör en bottenvikt som hjälper till när man sänker slangen ner till brunnsbotten. Kollektorvätskan består av en blandning av vatten och etanol. Etanolen utgör ca 1/3 av den totala vätskevolymen och dess uppgift är att förhindra att kollektorvätskan fryser. Ren etanol är en mycket miljövänlig produkt som knappast kan skada miljön omkring borrhålet vid eventuellt läckage.

Vad menas med aktivt borrhål?

Med aktivt borrhål avses de meter som kollektorslangen ligger i vattnet, alltså den nivå som grundvattnet stannar på i hålet. Detta varierar från plats till plats.

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs